Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową www.SPKozmice.pl Wszystkie aktualności, informacje i zdjęcia znajdziecie w jednym miejscu.

Zasady konkursów - czytaj!

W roku szkolnym 2014/2015 nasze Gimnazjum uczestniczy w programie "Szkoła Współpracy - Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"
W związku z tym realizowany jest Szkolny Program Aktywnej Współpracy(SPAW)

Program powstał dzięki współpracy rodziców, uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Szkoła Współpracy”.

Cel programu
Wzmocnienie integracji pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami poprzez angażowanie ich do bezpośredniego uczestnictwa w życiu szkoły i współtworzenie jej wizerunku.

Skład zespołu planującego
Uczniowie: Klaudia Stachura, Piotr Uberman
Rodzice: Beata Barnaś, Jolanta Szatkowska
Nauczyciele: Celina Chałupa, Renata Kucharska

Zasady współpracy
Zasada pozytywnej motywacji.
Zasada partnerstwa i integracji.
Zasada wielostronnego przepływu informacji.
Zasada konsekwencji w działaniu i systematyczności.

Obszary współpracy
Organizacja pracy szkoły
Dydaktyka i wychowanie
Organizacja przestrzeni szkolnej

Szczegóły do pobrania tutaj

W końcu roku szkolnego 2012/2013 została do naszej szkoły zakupiona i uruchomiona 14-stanowiskowa pracownia komputerowa.
10 stanowisk uczniowskich, serwer, drukarka, projektor zostały zakupione w ramach projektu  „Klucz do przyszłości”, natomiast 4 dodatkowe stanowiska uczniowskie z budżetu szkoły.


W okresie wakacji nowa sala komputerowa została odnowiona i przygotowana do prowadzenia zajęć szkolnych i projektowych w nowym roku szkolnym. Wartość pracowni wynosi ok. 50 tyś. zł.

Projekt „Klucz do przyszłości” realizowany jest w szkole od stycznia 2013r., współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX PO KL - rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.